Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs
Cenu izpēte, cenu salīdzinājums Eiropā
H&M, Zara, C&A un Body Shop preces
2009. gada maijs
Veica: Eiropas Patērētāju Centru Tīkls (European Consumer Centres Network - ECC-Net)

Ievads

Eiropas Patērētāju Centru Tīkls (The European Consumer Centre Network - ECC-Net) sniedz patērētājiem informāciju un tiešu palīdzību aizrobežu problēmu gadījumos. ECC-Net patērētājiem piedāvā pilnu pakalpojumu komplektu – no informācijas līdz domstarpību risināšanai, lai tie varētu visā pilnībā izmantot starptautiskā tirgus sniegtās iespējas, bez riska viņu veselībai, drošībai vai finansiālajām interesēm. Tīkls patērētājiem nodrošina „vienas pieturas veikalu“ – gan informāciju, gan ieteikumus pirkumu veikšanai ārvalstīs. Bez tam ECC-Net sniedz palīdzību starptautisku domstarpību risināšanā ar pārdevējiem un palīdz patērētājiem gūt pieeju atbilstošām alternatīvām domstarpību risināšanas shēmām. Šī tīkla darbību finansē Eiropas Komisija sadarbībā ar Dalībvalstīm. Kā izteicās Eiropas Patērētāju Tiesību Aizsardzības Komisāre Meglena Kunevas kundze, ECC-Net ir kļuvis par vienu no galvenajiem instrumentiem pilsoņu rokās, kas ļauj tiem pilnībā izmantot viņu tiesības.

Cenu salīdzināšanas projekts

Eiropas kopīgo cenu salīdzināšanas projektu 2009. gada maijā vadīja ECC Luksemburgā sadarbībā ar ECC Īrijā un ECC Austrijā. Izpētē piedalījās 27 no 29 Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības centriem: Luksemburga, Austrija, Īrija, Francija, Vācija, Apvienotā Karaliste, Portugāle, Spānija, Itālija, Beļģija, Dānija, Norvēģija, Zviedrija, Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Bulgārija, Kipra, Rumānija, Čehu Republika, Slovēnija, Islande, Ungārija, Malta, Nīderlande un Slovākija.

Izpētē bija iekļautas dažas no visvairāk pārdotām Zara, H&M, C&A firmas tekstila precēm un Body Shop kosmētikas produkti. Tika salīdzinātas trīs sieviešu preču un divu vīriešu preču cenas no katras firmas. Lai nodrošinātu to, ka tiek salīdzinātas tieši tās pašas preces visās dalībvalstīs, preču identifikācijai izmantoja to fotogrāfijas un numurus.
Īpaša uzmanība tika pievērsta faktam, ka katrs Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kas piedalās šajā projektā, ir atbildīgs par paša centra sniegtās cenu informācijas precizitāti.

Cenu izpētes rezultāti

Pētījuma ietvaros tika salīdzinātas atsevišķu preču cenas 27 Eiropas valstīs, kā rezultātā varēja secināt, ka cenu atšķirības nav vienkāršs jautājums. Lai iegūtu pareizu ieskatu par situāciju, jāņem vērā vairāki faktori un rezultāti jāapskata pareizā kontekstā. Daži no faktiem, kas jāņem vērā, ir patērētāju gaume un tirgus stratēģijas, konkurences līmenis un izplatīšanas veids, algu līmenis un nodokļi, transporta izmaksas, īpašuma tiesības, komunālie pakalpojumi, apdrošināšanas, finansēšanas, mārketinga operāciju un citu pakalpojumu izmaksas, kā ari svārstīgais valūtu maiņas kurss.
Cenu salīdzinājumā tika izmantota virkne tekstila un kosmētikas produktu un tas neatspoguļo cenas citos tirgus sektoros.
Tika konstatēts, ka Bulgārijā nav izvēlēto tīklu tirdzniecības vietu. Citās valstīs, piemēram Slovēnijā, Ungārijā, Igaunijā, Islandē, Latvijā, Lietuvā un Maltā, nebija visu izvēlēto kompāniju pārstāvniecību. Dažos citos gadījumos kompānijas piedāvāja nedaudz citādu preču klāstu un bija iespējams salīdzināt tikai dažas no izvēlētajām precēm. Piemēram, Francijā dažas no izvēlētajām precēm pētījuma veikšanas laikā nebija pieejamas un, attiecīgi, tās nevarēja ņemt vērā, veicot salīdzinājumu.
Tomēr cenu salīdzinājuma rezultāti diezgan skaidri norāda uz to, ka augstāk nosaukto produktu cenas dažās valstīs ir zemākas nekā citās.

Detalizēti rezultāti

Portugālē Jūs par savu naudu varat iegūt labu vērtību precēs

No izvēlēto preču viedokļa Portugālē var iepirkties lētāk nekā vidēji Eiropā. H&M vai Zara džinsu auduma bikses Portugālē ir par 10 eiro lētākas nekā, piemēram, Somijā, Itālijā, Austrijā, Īrijā vai Luksemburgā. Kosmētikas preces vidēji maksā 3 eiro lētāk nekā citās valstīs.

Skandināvijas valstis

No izvēlētā produktu klāsta viedokļa Skandināvijas valstis (Norvēģija, Somija, Dānija, Zviedrija) ir dārgākas nekā pārējā Eiropa. Tomēr Zviedrijā H&M ražojumu cenas bija zemākas un Body Shop precēm – augstākas nekā vidēji Eiropā.

Dažādu tirdzniecības tīklu cenu atšķirības


H&M
H&M tekstila izstrādājumu cenas Zviedrijā ir salīdzinoši zemas. No otras puses, H&M cenas Zviedrijas kaimiņvalstīs, piemēram, Norvēģijā, ievērojami pārsniedz Eiropas cenu līmeni.

C&A
Slovākijā C&A džinsu auduma bikšu cenas bija ievērojami augstākas (43 eiro) nekā, piemēram, Austrijā, kur tā pati prece maksā 29 eiro. Visumā C&A preču cenas Slovākijā ir augstākas nekā vidēji Eiropā.

Body Shop

Lielākā daļa kosmētikas preču bija salīdzinoši dārgas, piemēram, Zviedrijā. Beļģijā Luksemburgā, Īrijā vai Austrijā tās bija vidēji 2 līdz 3 eiro dārgākas nekā līdzīgas preces Vācijā. Pētījums parādīja, ka dažādās cenas valstīs, kuras tajā piedalījās, ne vienmēr nozīmē, ka viena valsts ir dārgāka kā cita. Piemēram, izvēlētās vīriešu džinsa bikses Zara veikalos Īrijā ir dārgākas kā Apvienotajā Karalistē, bet citas Zara preces, piemēram, sieviešu jakas, Īrijā ir lētākas par tām pašam precēm Apvienotajā Karalistē. Tas norāda uz to, ka patērētājiem, kas iepērkas ārvalstīs, paveras papildus iespējas, bet noteiktu preču cenu atšķirības ne vienmēr atspoguļo vispārējo stāvokli tirgū.

Eiropas valstis un citas valstis

Valstīs ārpus Eiro zonas preču cenu atšķirības ir ievērojami lielākas nekā atšķirības Eiropas valstu ietvaros. Ungārijā, Čehu Republikā, Dānijā, Norvēģijā vai Lielbritānijā cenu atšķirība no Eiropas vidējām cenām ir lielāka nekā valstīs Eiro zonas ietvaros (izņemot Portugāli).
Bez tam pētījumā tika konstatēts, ka cenas ES jaunajās Dalībvalstīs ir tādas pašai vai pat augstākas kā vidēji Eiropā. Pretēji tam, ko varētu iedomāties, neskatoties uz ievērojami zemāku ienākumu līmeni uz vienu iedzīvotāju, patērētāji šajās valstīs par tām pašam precēm vidēji maksā tik pat vai pat vairāk (izvēlētā preču klāsta ietvaros).

Vispārējs secinājums par izpētīto preču klāstu

Lielākajā daļā  Eiropas valstu cenu atšķirības ir nelielas. Izņēmums ir Portugāle un dažas Skandināvijas valstis.
ES jaunajās Dalībvalstīs izvēlētais patērētāju preču klāsts visumā maksā tikpat kā vidēji Eiropā.
Cenas ārpus Eiropas zonas vairāk atšķiras no vidējām cenā nekā cenas Eiropas zonā.

Secinājumi

Pētījums ļoti skaidri norāda uz to, ka Dalībvalstu starpā pastāv cenu atšķirības, kas tuvākajā nākotnē visdrīzāk saglabāsies. Cenu salīdzināšana pirms pirkumu veikšanas vēl arvien atmaksājas un tādēļ patērētājiem ir noderīgi izpētīt starptautiskā tirgus piedāvātās iespējas. Pieaugot elektroniskās tirdzniecības apjomiem un attīstoties vienotai Eiropas patērētāju tiesību aizsardzības likumdošanai tagad ir vieglāk nekā jebkad salīdzināt cenas visā Eiropas Savienībā un ar pārliecību izmantot labākos piedāvājumus.

Luksemburgā, Dublinā, Vīnē, 2009. gada 10. jūlijā
Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs