Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

Saturs

Informēšanas prasības pirms kompleksa tūrisma pakalpojuma noslēgšanas

Direktīva paredz, ka pirms līguma noslēgšanas tūrisma organizatoram vai mazumtirgotājam ceļotājam ir jāsniedz standarta informāciju, izmantojot Direktīvas pielikumā iekļauto veidlapu A vai B.

Vienlaikus tūrisma organizatoram vai mazumtirgotājam ir jāsniedz šāda galvenā informācija:

  • galvenās ceļojuma pakalpojuma pazīmes;
  • organizatora un mazumtirgotāja nosaukums;
  • kompleksā pakalpojuma kopējā cena;
  • maksāšanas kārtība;
  • minimālais cilvēku skaits, kas nepieciešams ceļojuma īstenošanai;
  • informācija par pasu un vīzu režīmu;
  • informācija, ka ceļotājs pirms ceļojuma sākuma, samaksājot atbilstošu izbeigšanas maksu, var izbeigt līgumu;
  • informācija par apdrošināšanu.

Tādu komplekso pakalpojumu gadījumā, kad izmantojot saistītus tiešsaistes rezervācijas procesus, ceļotāja dati tiek nosūtīti citam tirgotājam (“Click-through”), organizators un tirgotājs, kuram tiek nosūtīti dati, nodrošina, ka katrs no tiem sniedz ceļotājam iepriekšminēto informāciju, ciktāl tas atbilst viņu sniegtajam pakalpojumam. 

Organizators vienlaikus sniedz arī standarta informāciju, izmantojot Direktīvas pielikumā iekļauto veidlapu C.

Svarīgi! 

Click-through” pakalpojumu gadījumā, pirms līguma noslēgšanas, organizatoram ir ceļotājam jāsniedz informācija, ka noslēgtais līgums ir uzskatāms par komplekso tūrisma pakalpojumu, un ceļotājs var izmantot visas tiesības, kas attiecas uz kompleksiem tūrisma pakalpojumiem.

 

Informēšanas prasības saistītiem ceļojuma pakalpojumiem

Pirms ceļotājam kļūst saistošs jebkurš līgums, kura rezultātā tiek radīts saistīts ceļojuma pakalpojums, tirgotājs, kas sekmē saistītus tūrisma pakalpojumus, norāda, ka ceļotājs:

  • Nevarēs izmantot nekādas tiesības, kādas piemērojamas kompleksajiem tūrisma pakalpojumiem un katrs pakalpojuma sniedzējs būs atbildīgs par pienācīgu sava pakalpojuma izpildi;
  • Varēs izmantot aizsardzību, ja tirgotāja, kurš sekmē saistītu tūrisma pakalpojumu, maksātnespējas gadījumā – netiek veikts ceļojuma pakalpojums, kurš ietilpst saistītā ceļojuma pakalpojumā. 

Iepriekšminēto informāciju tirgotājs sniedz, izmantojot attiecīgu veidlapu, kas pieejama Direktīvas II pielikumā.  

Ja tiek radīts saistīts ceļojuma pakalpojums – tirgotājs (kas nesekmē saistīto pakalpojumu) informē tirgotāju, kas sekmē saistīto pakalpojumu, par līguma noslēgšanu. 

Svarīgi!

Ja tirgotājs, kas sekmē saistītus tūrisma pakalpojumus, nav izpildījis informēšanas prasības – uz konkrētajām tiesiskajām attiecībām  tiek attiecināts komplekso tūrisma pakalpojumu regulējums. 

 

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs