Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

Saturs

Tūrisma pakalpojumi

Visbiežāk Tavi brīvdienu plāni ir saistīti ar dažādu tūrisma aģentūru pakalpojumiem. Lai varētu izdarīt izvēli, informāciju sniedz daudzu tūrismu aģentūru konsultanti un dažādas mājas lapas.
 

Mēs vēlamies dot padomus, ko svarīgi atcerēties, rezervējot savu komplekso ceļojumu, kā arī slēdzot līgumu ar tūrisma operatoru.

 

Ņemot vērā tirgus attīstības tendences tūrisma pakalpojumu jomā un lai aizsargātu patērētājus saistībā ar jauniem tūrisma biznesa modeļiem 2015.gada 25. novembrī  tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva (ES) 2015/2302 par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem (turpmāk – Direktīva), kuras prasības dalībvalstīm jāsāk piemērot sākot ar 2018.gada 1.jūliju. 

Direktīva paredz pilnu saskaņošanas līmeni – ja vien Direktīvā nav paredzēts citādi, dalībvalstis savos valsts tiesību aktos nepatur spēkā vai neievieš noteikumus, kuri atšķiras no Direktīvā paredzētājiem noteikumiem. 

Latvijā Direktīvas prasības ir ieviestas šādos normatīvajos aktos:

Direktīva paredz šādas galvenās izmaiņas ceļotāju tiesībās:

  1. Kompleksā tūrisma pakalpojuma definīcijas paplašināšana
  2. Jauna pakalpojuma veida regulējuma ieviešana – saistītais tūrisma pakalpojums
  3. Informēšanas prasības pirms kompleksa tūrisma pakalpojuma līguma noslēgšanas
  4. Līguma noslēgšana
  5. Noteikumi par kompleksa tūrisma pakalpojuma cenas mainīšanu
  6. Kompleksa tūrisma pakalpojuma līguma izbeigšana
  7. Atbildība par kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanu
  8. Pakalpojuma sniedzēja atbildība par rezervācijas kļūdām
  9. Ceļotāju aizsardzības maksātnespējas situācijā 
Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs