Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

Saturs

Preces neatbilstības pierādīšana

Strīdā ar pārdevēju par līguma noteikumiem neatbilstošu preci, svarīgs ir pierādīšanas aspekts.

Lai uzlabotu nosacījumu, ar kuriem patērētājs var izmantot Direktīvā 1999/44/EK paredzētās tiesības, pierādīšanas pienākums tiek grozīts patērētāju labā, jo, salīdzinot ar pārdevējiem, patērētāji atrodas nelabvēlīgākā situācijā, attiecībā uz informāciju, kas ir pieejama par konkrēto preci un stāvokli, kādā tā tika piegādāta. Ja preces neatbilstība izpaužas 6 mēnešos pēc preces piegādes - pārdevējs tiek automātiski uzskatīts par atbildīgu. Šo 6 mēnešu laikā pieradīšanas pienākums pāriet pārdevējam, kuram, lai, izvairītos no atbildības, ir jāpierāda, ka piegādes brīdī neatbilstība nepastāvēja, vai citādi jāatspēko patērētāja apgalvojumi.

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, ja preces neatbilstība līguma noteikumiem atklājas 6 mēnešu laikā pēc preces iegādes, uzskatāms, ka tā eksistējusi jau preces iegādes brīdī, ja vien šāds pieņēmums ir pretrunā ar preces raksturu vai neatbilstības veidu. Šo 6 mēnešu laikā, tas ir pārdevēja (nevis patērētāja) pienākums pierādīt preces atbilstību līguma noteikumiem.

Atlikušajā 2 gadu likumisko tiesību periodā (“likumīgā garantija”), tas ir patērētāja pienākums pierādīt preces neatbilstību līguma noteikumiem.

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs