Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

Saturs

Kas ir līguma noteikumiem neatbilstoša prece

Saskaņā ar Direktīvu 1999/44/EK preces pārdevējs ir atbildīgs par preces neatbilstību divu gadu laikā no preces piegādes. Ja pēc preces iegādes Tu atklāj, ka prece ir līguma noteikumiem neatbilstoša šo divu gadu laikā Tev ir tiesības vērsties pie pārdevēja un lūgt, lai pārdevējs novērš preces neatbilstību.

Tomēr dalībvalstis var paredzēt, ka, lai patērētājs varētu izmantot savas tiesības, viņam jāinformē pārdevējs par neatbilstību divos mēnešos no dienas, kad viņš atklājis šādu nepilnību. Šāds ierobežojums ir ieviests noteiktās dalībvalstīs, tai skaitā arī Latvijā.

Ja Tu esi atklājis preces neatbilstību, informē preces pārdevēju pēc iespējas ātrāk!

Latvijā, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem:

  • divu gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas.
  • divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem.

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu par preci tiek uzskatīta kustama ķermeniska lieta, kā arī pakalpojuma sniegšanas rezultātā izgatavota kustama ķermeniska lieta vai tās īpašības. Savukārt pakalpojums – ja tā rezultātā tiek uzlabota vai pārveidota kustama ķermeniska lieta vai tās īpašības.

Patērētāja prasījumi

Patērētājs pārdevējam var izvirzīt šādas prasības:

  • Preces bez maksas labošanu vai nomaiņu (ja vien tas nav neiespējami vai nesamērīgi).
  • Cenas samazinājumu vai naudas atgriešanu, taču tikai gadījumos, ja:
    • pārdevējs labošanu vai nomaiņu nav veicis saprātīgā termiņā
    • minētās darbības veiktas, radot būtiskas neērtības patērētājam.

Samazinot cenu vai atgriežot naudu var tikt ņemts vērā nolietojums vai labums, ko patērētājs guvis, lietojot preci.

Ņem vērā, ka patērētājs nav tiesīgs uz naudas atgriešanu, ja preces neatbilstība ir nenozīmīga.

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs