Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

Saturs

Normatīvie akti

Pārdevējam ir jāpiegādā patērētājam tādas preces, kas atbilst pārdošanas līgumam.

Saskaņā ar Direktīvu 1999/44/EK preci uzskata par līguma noteikumiem atbilstošu, ja:

  • Tā atbilst pārdevēja dotajam aprakstam un tai ir tādas pašas īpašības kā precei, ko pārdevējs ir piedāvājis kā paraugu vai modeli.
  • Tā ir derīga jebkuram konkrētam nolūkam, kuram patērētājs to pieprasa un ko viņš ir darījis zināmu pārdevējam līguma noslēgšanu brīdī, un pārdevējs tam ir piekritis.
  • Tā ir derīga nolūkam, kādam šāda tipa preces parasti izmanto.
  • To piegāde un kvalitāte ir tāda, kas parasti piemīt šāda tipa precēm.

Ja iegādātā prece neatbilst kādam no augstākminētajiem kritērijiem, patērētājam ir tiesības vērsties pie pārdevēja un lūgt novērst preces neatbilstību.

Prece nav uzskatāma par līguma noteikumiem neatbilstošu, ja:

  • Līguma noslēgšanas laikā patērētājs apzinājies, ka prece ir neatbilstoša;
  • Neatbilstības izcelsme ir saistīta ar patērētāja piegādātajiem materiāliem.

Atceries! Pārdevējs ir atbildīgs par preces neatbilstību, kas izpaužas divos gados no preču piegādes laika.

Tā kā Direktīva 1999/44/EK paredz minimālo tiesiskā regulējuma līmeni, dalībvalstis savos normatīvajos aktos var paredzēt arī ilgāku periodu par diviem gadiem. Lai arī lielākajā daļā valstu ir ieviests 2 gadu periods, atsevišķās dalībvalstīs šis periods ir ilgāks. Vienlaikus dalībvalstīm ir atļauts paredzēt, ka, lai patērētājs varētu izmantot savas tiesības, viņam jāinformē pārdevējs par neatbilstību divos mēnešos no dienas, kad viņš atklājis šādu neatbilstību.

Vairāk informācija par atšķirībām dalībvalstu normatīvajos aktos pieejama ECC-NET kopējā projektā “Komercgarantija – vai tā ir pieprasītās samaksas vērta?” pieejama šeit.

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs