Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

Saturs

Preču iegāde ES

Lai iepirkšanās ārzemēs sagādātu prieku, ir derīgi paturēt prātā dažas lietas, kas var palīdzēt nonākot konfliktsituācijā ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju.
 

Preču iegāde ES

Eiropas Savienības iekšējais tirgus ikvienam patērētājam sniedz plašas iespējas iegādāties preces citās dalībvalstīs. Lai iepirkšanās ārpus Latvijas sagādātu prieku, ir derīgi paturēt prātā dažas lietas, kas var palīdzēt, nonākot konfliktsituācijā ar pārdevēju:

 • Vienmēr saglabā pirkuma čeku, jo tas ir dokuments, kas apliecina Tavas un pārdevēja līgumsaistības.
 • Pārliecinieties, ka izvēlētajai precei piemīt visas funkcijas un īpašības, lai kalpotu nepieciešamiem mērķiem un iecerēm.

Pirms pirkuma veikšanas veikalā, pārdevējam skaidrā un labi saprotamā veidā ir jāsniedz noteikta informācija (ja tā jau nepārprotami neizriet no konteksta):

 • Preču vai pakalpojumu galvenās īpašības.
 • Pārdevēja identitāte.
 • Preču vai pakalpojumu galīgā cena, ietverot visus nodokļus, kā arī attiecīgajā gadījumā – visi papildus piegādes izdevumi.
 • Attiecīgajā gadījumā noteikumi par maksāšanu, piegādi, izpildi, laiku līdz kuram pārdevējs apņemas piegādāt preces vai sniegt pakalpojumu un kārtība, kādā pārdevējs izskata sūdzības.
 • Papildus atgādinājums par patērētāja likumīgajām tiesībām, ja iegādāta līguma noteikumiem neatbilstoša prece, kā arī informācija par to vai un ar kādiem nosacījumiem ir pieejams garantijas remonts un komercgarantijas.
 • Ja līgums noslēgts uz nenoteiktu laiku vai tiek pagarināts automātiski – līguma termiņš vai līguma izbeigšanas nosacījumi.
 • Ja tiek iegādāts digitāla satura produkts – informācija par funkcionalitāti, kā arī satura savienojamību ar aparatūru un programmatūru (ja pārdevējam tā ir zināma).

Ja pēc preces iegādes precei tiek konstatēts defekts, kas nav radies patērētāja vainas dēļ, patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

Eiropas Savienības normatīvie akti paredz, ka preces pārdevējs ir atbildīgs par preces neatbilstību divu gadu laikā no preces piegādes.


 Patērētāja tiesības, iegādājoties līguma noteikumiem neatbilstošu preci, ir noteiktas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK (1999. gada 25. maijs) par dažiem patēriņa preču pārdošanas aspektiem un saistītajām garantijām.

Direktīvas mērķis ir tuvināt dalībvalstu normatīvos aktus par atsevišķiem patēriņa preču tirdzniecības aspektiem un saistītajām garantijām. Direktīva nodrošina minimālo tiesiskā regulējuma prasību līmeni un katrā atsevišķajā dalībvalstī regulējums var būt patērētāju tiesībām vairāk, bet ne mazāk labvēlīgs kā tas paredzēts direktīvā.

Ņem vērā!Direktīvā 1999/44/EK noteiktais patērētāju tiesību minimums attiecas uz patēriņa preču iegādi, ko patērētājs (fiziska persona, kura pirkumu neveic nolūkos, kas saistīti ar tirdzniecību, tās uzņēmējdarbību vai profesiju) ir iegādājies no pārdevēja (fiziska vai juridiska persona, kas pārdod patēriņa preces saistībā ar tās veikto tirdzniecību, uzņēmējdarbību vai tās profesiju).

Latvijā direktīvas normas ir ieviestas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.


Normatīvie akti

Pārdevējam ir jāpiegādā patērētājam tādas preces, kas atbilst pārdošanas līgumam.

Saskaņā ar Direktīvu 1999/44/EK preci uzskata par līguma noteikumiem atbilstošu, ja:

 • Tā atbilst pārdevēja dotajam aprakstam un tai ir tādas pašas īpašības kā precei, ko pārdevējs ir piedāvājis kā paraugu vai modeli.
 • Tā ir derīga jebkuram konkrētam nolūkam, kuram patērētājs to pieprasa un ko viņš ir darījis zināmu pārdevējam līguma noslēgšanu brīdī, un pārdevējs tam ir piekritis.
 • Tā ir derīga nolūkam, kādam šāda tipa preces parasti izmanto.
 • To piegāde un kvalitāte ir tāda, kas parasti piemīt šāda tipa precēm.

Ja iegādātā prece neatbilst kādam no augstākminētajiem kritērijiem, patērētājam ir tiesības vērsties pie pārdevēja un lūgt novērst preces neatbilstību.

Prece nav uzskatāma par līguma noteikumiem neatbilstošu, ja:

 • Līguma noslēgšanas laikā patērētājs apzinājies, ka prece ir neatbilstoša;
 • Neatbilstības izcelsme ir saistīta ar patērētāja piegādātajiem materiāliem.

Atceries! Pārdevējs ir atbildīgs par preces neatbilstību, kas izpaužas divos gados no preču piegādes laika.

Tā kā Direktīva 1999/44/EK paredz minimālo tiesiskā regulējuma līmeni, dalībvalstis savos normatīvajos aktos var paredzēt arī ilgāku periodu par diviem gadiem. Lai arī lielākajā daļā valstu ir ieviests 2 gadu periods, atsevišķās dalībvalstīs šis periods ir ilgāks. Vienlaikus dalībvalstīm ir atļauts paredzēt, ka, lai patērētājs varētu izmantot savas tiesības, viņam jāinformē pārdevējs par neatbilstību divos mēnešos no dienas, kad viņš atklājis šādu neatbilstību.

Vairāk informācija par atšķirībām dalībvalstu normatīvajos aktos pieejama ECC-NET kopējā projektā “Komercgarantija – vai tā ir pieprasītās samaksas vērta?” pieejama šeit.


Kas ir līguma noteikumiem neatbilstoša prece

Saskaņā ar Direktīvu 1999/44/EK preces pārdevējs ir atbildīgs par preces neatbilstību divu gadu laikā no preces piegādes. Ja pēc preces iegādes Tu atklāj, ka prece ir līguma noteikumiem neatbilstoša šo divu gadu laikā Tev ir tiesības vērsties pie pārdevēja un lūgt, lai pārdevējs novērš preces neatbilstību.

Tomēr dalībvalstis var paredzēt, ka, lai patērētājs varētu izmantot savas tiesības, viņam jāinformē pārdevējs par neatbilstību divos mēnešos no dienas, kad viņš atklājis šādu nepilnību. Šāds ierobežojums ir ieviests noteiktās dalībvalstīs, tai skaitā arī Latvijā.

Ja Tu esi atklājis preces neatbilstību, informē preces pārdevēju pēc iespējas ātrāk!

Latvijā, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem:

 • divu gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas.
 • divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem.

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu par preci tiek uzskatīta kustama ķermeniska lieta, kā arī pakalpojuma sniegšanas rezultātā izgatavota kustama ķermeniska lieta vai tās īpašības. Savukārt pakalpojums – ja tā rezultātā tiek uzlabota vai pārveidota kustama ķermeniska lieta vai tās īpašības.

Patērētāja prasījumi

Patērētājs pārdevējam var izvirzīt šādas prasības:

 • Preces bez maksas labošanu vai nomaiņu (ja vien tas nav neiespējami vai nesamērīgi).
 • Cenas samazinājumu vai naudas atgriešanu, taču tikai gadījumos, ja:
  • pārdevējs labošanu vai nomaiņu nav veicis saprātīgā termiņā
  • minētās darbības veiktas, radot būtiskas neērtības patērētājam.

Samazinot cenu vai atgriežot naudu var tikt ņemts vērā nolietojums vai labums, ko patērētājs guvis, lietojot preci.

Ņem vērā, ka patērētājs nav tiesīgs uz naudas atgriešanu, ja preces neatbilstība ir nenozīmīga.


Preces neatbilstības pierādīšana

Strīdā ar pārdevēju par līguma noteikumiem neatbilstošu preci, svarīgs ir pierādīšanas aspekts.

Lai uzlabotu nosacījumu, ar kuriem patērētājs var izmantot Direktīvā 1999/44/EK paredzētās tiesības, pierādīšanas pienākums tiek grozīts patērētāju labā, jo, salīdzinot ar pārdevējiem, patērētāji atrodas nelabvēlīgākā situācijā, attiecībā uz informāciju, kas ir pieejama par konkrēto preci un stāvokli, kādā tā tika piegādāta. Ja preces neatbilstība izpaužas 6 mēnešos pēc preces piegādes - pārdevējs tiek automātiski uzskatīts par atbildīgu. Šo 6 mēnešu laikā pieradīšanas pienākums pāriet pārdevējam, kuram, lai, izvairītos no atbildības, ir jāpierāda, ka piegādes brīdī neatbilstība nepastāvēja, vai citādi jāatspēko patērētāja apgalvojumi.

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, ja preces neatbilstība līguma noteikumiem atklājas 6 mēnešu laikā pēc preces iegādes, uzskatāms, ka tā eksistējusi jau preces iegādes brīdī, ja vien šāds pieņēmums ir pretrunā ar preces raksturu vai neatbilstības veidu. Šo 6 mēnešu laikā, tas ir pārdevēja (nevis patērētāja) pienākums pierādīt preces atbilstību līguma noteikumiem.

Atlikušajā 2 gadu likumisko tiesību periodā (“likumīgā garantija”), tas ir patērētāja pienākums pierādīt preces neatbilstību līguma noteikumiem.


Komerciālā garantija

Neatkarīgi no patērētāja likumīgajām tiesībām, iegādājoties līguma noteikumiem neatbilstošu preci („likumīgā garantija”), pārdevējs vai ražotājs var patērētājam piedāvāt arī brīvprātīgu komerciālu garantiju. Ar komerciālo garantiju pārdevējs vai ražotājs uzņemas papildus saistības pret patērētāju, kas nav paredzētas normatīvajos aktos, veikt noteiktas darbības ar preci, ja tā neatbilst garantijā vai attiecīgajā reklāmā izklāstītajām specifikācijām. Komerciālās garantijas esamība neietekmē patērētāja likumīgās tiesības.

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs