Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

Saturs

 

Regulējošie normatīvie akti:

  • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām;
  • Padomes Regula (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās;
  • Latvijas Republikas Civilprocesa likums.

Detalizēta informācija par Eiropas procedūras maza apmēra prasībām piemērošanu un veidlapu aizpildīšanu pieejama Eiropas Tiesiskās sadarbības atlantā civillietās (http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_information_lv.htm), kur papildus atrodama informācija par ES kompetentām tiesām un iestādēm, kurās vērsties konkrētos gadījumos.

Zini, ka informāciju un atbalstu patērētāju tiesību pārrobežu jautājumos sniedz Eiropas Patērētāju informēšanas centrs (ECC Latvia)!http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_lv.htm

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs