Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

Saturs

Preces piegāde

Ja vien tirgotājs interneta vietnē nav norādījis citu piegādes laiku, tirgotājam ir jāpiegādā preces, nododot tās patērētāja fiziskā valdījumā, ne vēlāk kā 30 dienas pēc līguma noslēgšanas.

Ja prece nav piegādāta 30 dienu termiņā vai citā patērētājam norādītajā termiņā, patērētājam jāvienojas ar tirgotāju par piegādes termiņa pagarināšanu. Ja tirgotājs nav veicis piegādi arī līdz termiņa pagarinājuma beigām, patērētājam ir tiesības lauzt līgumu.

Tomēr, ja noteiktais piegādes termiņš vai 30 dienu termiņš ir būtisks (un patērētājs tirgotāju par to ir informējis) un tirgotājs nepiegādā preci laikā, patērētājam būtu jāvar lauzt līgumu uzreiz pēc sākotnēji apstiprinātā termiņa beigām. Piemēram, kāzu kleitas piegādei būtu jānotiek pirms kāzām.

Līguma laušanas gadījumā tirgotājam patērētājam ir jāatmaksā visas patērētāja samaksātās naudas summas.

Patērētājs var saskarties ar situāciju, kad piegādātā prece ir sabojāta sūtīšanas procesa laikā. Ir svarīgi zināt, ka tirgotājs ir atbildīgs par preci līdz brīdim, kad tā tiek nodota patērētāja fiziskā valdījumā (izņemot gadījumos, ja piegādātāju ir izvēlējies pats patērētājs).

Vienmēr atceries pārbaudīt preci uzreiz pie saņemšanas!

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs