Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

Saturs

Distances līgums

Veicot pirkumu internetā, tiek slēgts distances līgums ar ko saprot jebkuru pārdošanas līgumu, kas noslēgts starp tirgotāju un patērētāju bez pušu fiziskas klātbūtnes organizētas distances pārdošanas shēmas ietvaros, izmantojot distances saziņas līdzekļus (pasta pasūtījums, internets, telefons).

Jāņem vērā, ka viena no distances līguma pazīmēm ir tā, ka līgums ir slēgts starp tirgotāju un patērētāju. Ar „patērētāju” Patērētāju tiesību direktīvas izpratnē saprot fizisku personu, kura pirkumu internetā veikusi nesaistīti ar tās komercdarbību, uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju. Savukārt ar „tirgotāju” saprot fizisku vai juridisku personu, kura tirdzniecību internetā veic tās komercdarbības, uzņēmējdarbības, amatnieciskās darbības vai profesijas ietvaros.

Ņemot vērā minēto, Patērētāju tiesību direktīvas regulējums netiks piemērots pirkuma līgumiem, kas slēgti starp diviem patērētājiem jeb divām fiziskām personām.

Vienmēr esi vērīgs, iepērkoties tādās populārās interneta vietnēs kā, piemēram, interneta izsole eBay, kur preces pārdevējs var būt arī fiziska persona, kas tirdzniecību neveic komercdarbības ietvaros.

Patērētāju tiesību direktīva reglamentē konkrētus distances līguma aspektus, kas slēgti starp tirgotājiem un patērētājiem, tomēr, ņemot vērā, ka attiecībā uz noteiktām jomām Eiropas Savienības tiesību aktos jau ir noteikumi par patērētāju aizsardzību, uz atsevišķiem līguma veidiem direktīva neattiecas: Galvenie izņēmumi:

 • Kompleksiem tūrisma pakalpojuma līgumiem.
 • Līgumiem par daļlaika lietojuma tiesībām.
 • Par pasažieru pārvadāšanas pakalpojumiem. Tomēr aizliegums interneta vietnē izmantot iepriekš atzīmētas ailītes, kā arī noteikumi pret papildus maksas piemērošanu par kredītkartes (vai cita maksājuma līdzekļa) izmantošanu vai slēptajām izmaksām attiecas arī uz pasažieru pārvadāšanas līgumiem.
 • Par pārtikas produktu, dzērienu un citu tādu preču piegādi, kuras paredzētas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā un kuras tirgotājs bieži un regulāri pats piegādā uz patērētāja mājām, uzturēšanās vietu vai darbavietu.
 • Par finanšu pakalpojumiem.

Tāpat direktīva neattiecas uz šādiem līgumiem:

 • Par nekustamā īpašuma vai tiesību nekustamajā īpašumā izveidi, iegādi vai nodošanu.
 • Par jaunu ēku būvēšanu, esošu ēku būtisku pārbūvi, dzīvojamo telpu īri apdzīvošanai. Lai gan direktīvas darbības joma neattiecas uz dzīvojamo telpu īri apdzīvošanai, to piemēro neapdzīvojamu telpu īrei.
 • Līgumiem, kas noslēgti, izmantojot tirdzniecības automātus vai automatizētas komerciālas telpas. Piemēram, automatizētās degvielas uzpildes stacijās, kurās līgums tiek noslēgts bez tirgotāja pārstāvja fiziskas klātbūtnes.
 • Līgumiem, kas noslēgti ar telekomunikāciju operatoriem, to noslēgšanai izmantojot publiskus telefona automātus, vai kas noslēgti, lai izmantotu vienu vienīgu patērētāja veiktu savienojumu pa telefonu, internetu vai faksu. Piemēram, līgumi, kas noslēgti ar elektronisko sakaru operatoriem, to noslēgšanai izmantojot taksofonus.
 • Līgumiem, kas noslēgti ar notāriem vai citām valsts amatpersonām pielīdzināmām personām.
 • Par sociāliem pakalpojumiem.
 • Par veselības aprūpi.
 • Par azartspēlēm.
Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs