Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

Saturs

Patērētāju strīdu risināšanas komisija

Sākot ar 2016. gada 1. martu darbību ir uzsācis jauns ārpustiesas strīdu risinātājs - Patērētāju strīdu risināšanas komisija.

Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir neatkarīga koleģiāla lēmējinstitūcija, kas, pamatojoties uz patērētāja iesniegumu, risina strīdu starp patērētāju un pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju. Komisijas darbību nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

Komisijas sastāvā konkrēta strīda izskatīšanā ir ne mazāk kā trīs personas, no kurām viena ir Komisijas priekšsēdētājs, un vienādā skaitā patērētāju tiesību aizsardzības biedrību un komersantu biedrību pārstāvji.

Strīds tiek izskatīts rakstveida procesā bez pušu klātbūtnes, strīda risināšana strīda pusēm ir bez maksas.

Komisija pieņem lēmumu rekomendācijas veidā. Komisijas lēmums ir labprātīgi izpildāms 30 dienu laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā tiek ievietota aktuālā informācija par Komisijas lēmumu neizpildi.

Vairāk informācija par Komisijas darbību ir pieejama Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājas lapā:

http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0 

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs