Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

Tūrisma pakalpojumi

Visbiežāk Tavi brīvdienu plāni ir saistīti ar dažādu tūrisma aģentūru pakalpojumiem. Lai varētu izdarīt izvēli, informāciju sniedz daudzu tūrismu aģentūru konsultanti un dažādas mājas lapas.

Mēs vēlamies dot padomus, ko svarīgi atcerēties, rezervējot savu komplekso ceļojumu, kā arī slēdzot līgumu ar tūrisma operatoru.

Jūsu tiesības aizsargātā:

 • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 90/314/EEK par kompleksiem ceļojumiem, kompleksām brīvdienām un kompleksām ekskursijām;
 • Tūrisma likums, Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumi Nr.353 "Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību".

Komplekss pakalpojums nozīmē iepriekš sagatavotu vismaz divu šajā punktā turpmāk uzskaitītu pakalpojumu apvienojumu, kas pārdots vai piedāvāts tirdzniecībā par kopīgu cenu un attiecas uz laika posmu, kas garāks par divdesmit četrām stundām, vai kurš ietver izmitināšanu:

 • transports,
 • izmitināšana,
 • citi tūrisma pakalpojumi, kas nav palīgpakalpojumi attiecībā uz transportu vai izmitināšanu un aizņem proporcionāli ievērojamu daļu kompleksajā pakalpojumā.

Pakalpojuma programma (brošūra)

Ja tūrisma operators patērētājam piedāvā pakalpojuma programmu, tai salasāmā, saprotamā un precīzā veidā jānorāda gan cena, gan pietiekama informācija par

 • ceļamērķi un izmantotiem transporta līdzekļiem, raksturojumu un kategorijām;
 • naktsmītņu veidu, to atrašanās vietu, kategoriju vai komforta pakāpi un to galvenajām iezīmēm, to apstiprinājumu un tūrisma klasifikāciju pēc attiecīgās pieņēmējas dalībvalsts noteikumiem;
 • maltīšu grafiku;
 • maršrutu;
 • vispārīgām ziņām par pasu un vīzu režīmu dalībvalstu pilsoņiem vai attiecīgo valstu pilsoņiem un nepieciešamajām medicīniskajām formalitātēm saistībā ar braucienu un uzturēšanos;
 • pārskaitāmo naudas summu vai cenas procentuālu daļu, kā arī grafiku atlikuma nomaksāšanai;
 • to, vai pakalpojumu kompleksa īstenošanai nepieciešams, lai būtu ievērots cilvēku skaita minimums, un ja tā, tad termiņš, kurā informē patērētāju atcelšanas gadījumā.

Ziņas, ko satur brošūra, uzliek saistības organizatoram vai pārstāvim, ja vien

- izmaiņas šādās ziņās nav bijušas skaidri paziņotas patērētājam pirms līguma noslēgšanas, un šajā gadījumā tas nepārprotami norādīts brošūrā;

- izmaiņas nav izdarītas vēlāk pēc vienošanās starp līguma slēdzējām pusēm.

Līgums ar tūrisma operatoru

Tūrisma operators un klients par pakalpojumu slēdz līgumu.

Līgumā norāda:

 • tūrisma operatora nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru datubāzē;
 • tūrisma aģenta (ja tāds ir) nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru datubāzē;
 • klienta iemaksātās naudas apdrošinātāja vai garantētāja nosaukumu, adresi un līguma numuru, kā arī personu, pie kuras vērsties ceļojuma laikā, ja līdz maksātnespējas procesa pasludināšanai tūrisma operators nespēj pilnībā vai daļēji izpildīt līgumsaistības pret klientu vai ja tūrisma operatora maksātnespējas dēļ nav iespējama līgumā norādītās pakalpojumu programmas izpilde;
 • ceļojuma galamērķi;
 • pakalpojuma sniegšanas laiku, kā arī konkrētus datumus uzturēšanās vietās saskaņā ar maršrutu;
 • datumu, līdz kuram tūrisma operators vai tūrisma aģents paziņo klientam par ceļojuma atcelšanu, ja ceļojumā jābūt noteiktam dalībnieku skaitam un tas nav pietiekams;
 • ceļojuma maršrutu, kā arī izbraukšanas un atgriešanās laiku un vietu;
 • transportlīdzekļa (transportlīdzekļu) veidu un ērtības;
 • tūristu mītnes klasifikāciju attiecīgajā valstī, atrašanās vietu (reģionu, pilsētu) un ērtību raksturojumu;
 • ekskursijas un citus pasākumus, kas iekļauti pakalpojuma cenā;
 • pakalpojuma cenu (norāda iespējamās izmaiņas), kā arī ziņas par nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem, kas nav iekļauti pakalpojuma cenā;
 • pakalpojuma samaksas noteikumus;
 • datumu, līdz kuram iespējams atteikties no pakalpojuma, un ieturamos procentus no samaksātās summas;
 • klienta izvēlēto apdrošināšanas veidu;
 • īpašās klienta prasības, par kurām viņš ir informējis tūrisma operatoru (ar tūrisma aģenta starpniecību vai bez tās), izdarot pasūtījumu, un kuras abas līgumslēdzējas puses ir pieņēmušas;
 • normatīvajos aktos par patērētāju tiesību aizsardzību noteikto termiņu, kurā klients ir tiesīgs pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu pakalpojuma sniegšanu, kā arī adresātu, kam iesniedzams prasījums;
 • kārtību, kādā līgums stājas spēkā.

Līguma neatņemama sastāvdaļa ir informācija par kārtību, kādā atmaksā klienta iemaksāto naudu, kā arī par klienta nogādāšanu valstī, kurā sācies ceļojums (ja līgumā nav noteikta cita valsts), ja līdz maksātnespējas procesa pasludināšanai tūrisma operators nespēj pilnībā vai daļēji izpildīt līgumsaistības pret klientu vai ja tūrisma operatora maksātnespējas dēļ nav iespējama līgumā norādītās pakalpojumu programmas izpilde.

Pirms izbraukšanas

Organizators vai pārstāvis pirms līguma slēgšanas rakstiski vai kādā citā atbilstīgā veidā sniedz patērētājam vispārīgas ziņas par pasu un vīzu režīmu dalībvalstu pilsoņiem vai attiecīgo valstu pilsoņiem un sevišķi par laiku kādā tās iegūstamas, kā arī par nepieciešamajām medicīniskajām formalitātēm saistībā ar braucienu un uzturēšanos.

Organizators vai pārstāvis laikus pirms ekskursijas sākšanās rakstiski vai kādā citā atbilstīgā veidā sniedz patērētājiem šādu informāciju:

 • apstāšanās un pārsēšanās laiki un vietas;
 • organizatora vai vietējā pārstāvja nosaukums, adrese un tālruņa numurs, vai, ja tāda nav, adrese un tālruņa numurs vietējai aģentūrai, kur pēc palīdzības varētu griezties grūtībās nonācis patērētājs. Ja nepastāv šādi pārstāvji vai aģentūras, patērētājam jebkurā gadījumā jārada pieejams tālruņa numurs, pa kuru zvanīt ārkārtas gadījumos vai jebkāda cita informācija, kas viņam ļautu sazināties ar organizatoru vai pārstāvi;
 • ja ārzemēs ceļo vai uzturas nepilngadīgie, informācija, kas ļauj tiešā veidā kontaktēties ar bērnu vai ar atbildīgo personu bērna uzturēšanās vietā;
 • informācija par apdrošināšanas polises noslēgšanu izvēles kārtā, lai segtu anulēšanas maksu no patērētāja puses vai palīdzības izmaksas, ieskaitot repatriāciju, nelaimes gadījuma vai slimības gadījumā.

Cena

Cenu izmaiņas tiek pieļautas tikai tādos gadījumos, ja mainās:

 • transporta izmaksas, ieskaitot degvielas izmaksas;
 • nodevas, nodokļi vai maksājumi, ko iekasē par noteiktajiem pakalpojumiem, piemēram, lidostu un ostu nodokļi;
 • konkrētajam kompleksajam tūrisma pakalpojumam piemērotie valūtas kursi.

Līgumā noteikto pakalpojumu cenu nedrīkst paaugstināt vēlāk kā 20 dienas pirms ceļojuma sākuma.

Izmaiņas kompleksā tūrisma pakalpojumā

Ja organizators atklāj, ka viņš pirms izbraukšanas ir spiests ievērojami grozīt kādu no būtiskajiem noteikumiem, piemēram, cenu, viņš, cik ātri vien iespējams, paziņo patērētājam, lai ļautu tam pieņemt attiecīgu lēmumu, un konkrēti:

 • atteikties no līguma bez soda naudas noteikšanas,
 • vai arī akceptēt līguma papildinājumu, kas nosaka veicamos grozījumus un to ietekmi uz cenu.

Patērētājs informē organizatoru vai pārstāvi par savu lēmumu, cik drīz vien iespējams.

Ja patērētājs atsakās no līguma noteiktu iemeslu dēļ, kas nav patērētāja vaina, organizators atceļ komplekso pakalpojumu pirms līgtā izbraukšanas datuma, patērētājam ir tiesības:

 • vai nu saņemt vietā tādas pašas vai augstākas kvalitātes komplekso pakalpojumu, ja organizators un/vai pārstāvis spēj viņam piedāvāt šādu aizvietojumu. Ja piedāvātā kompleksā pakalpojuma kvalitāte ir zemāka, organizators patērētājam atlīdzina cenas starpību;
 • vai arī cik iespējams drīz saņemt atpakaļ visu naudas summu, ko viņš samaksājis atbilstīgi līgumam. Šādā gadījumā viņam ir tiesības, ja vajadzīgs, saņemt kompensāciju vai nu no organizatora vai pārstāvja, kā pieprasa konkrētās dalībvalsts tiesību akti, par līguma neizpildi, izņemot gadījumus, kad

- atcelšana notikusi sakarā ar to, ka cilvēku skaits, kas reģistrējušies kompleksajam pakalpojumam, ir mazāks par nepieciešamo minimumu un patērētājs kompleksa aprakstā norādītajā termiņā ticis rakstveidā informēts par atcelšanu, vai

- atcelšana, izņemot rezervēšanas iespēju pārsniegumu, ir saistīta ar force majeure gadījumu, proti, neparastiem un neparedzamiem apstākļiem, kas nav tās līgumslēdzējas puses varā, kas uz tiem atsaucas, un no kuru sekām nebūtu iespējams izvairīties, arī ievērojot visu nepieciešamo piesardzību.

Ja pēc ceļojuma sākšanas netiek izpildīta nozīmīga daļa nolīgto pakalpojumu vai organizators saprot, ka viņš nespēs turpināt nozīmīgu daļu no paredzētajiem pakalpojumiem, organizators veic piemērotus alternatīvus pasākumus pakalpojumu kompleksa turpināšanai, neradot patērētājam papildu izmaksas, un attiecīgi kompensē patērētājam starpību starp piedāvātajiem pakalpojumiem un sniegtajiem pakalpojumiem.

Ja nav iespējams veikt šādus pasākumus vai ja patērētājs tos dibinātu iemeslu dēļ neakceptē, organizators attiecīgā gadījumā sniedz patērētājam bez papildu maksas līdzvērtīgu transportu atpakaļ uz izbraukšanas vietu vai citu atgriešanās punktu, kam patērētājs piekritis, un attiecīgi sniedz patērētājam kompensāciju.

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs